EducArt завърши проект “3 У-та: взаимодействие на учители, ученици и учебни материали”

EducArt завърши проект “3 У-та: взаимодействие на учители, ученици и учебни материали”

Проект 3 У-та новина

В края на месец юли EducArt успешно завърши осъществения в партньорство с фондация “Заедно в час” проект “3 У-та: взаимодействие на учители, ученици и учебни материали”. В рамките на този проект се проведе проучване на интегрираната езикова подкрепа, която се оказва на деца с майчин език, различен от българския (т.нар. деца билингви) по време на учебните часове по различни предмети. Необходимостта от този проект беше продиктувана от липсата на емпирични проучвания по тази тема. С разработената за този проект матрица за наблюдение и анализ на интегрирана езикова подкрепа бяха анализирани 60 учебни часа на участници в програмата “Заедно в час” по различни предмети и във всички етапи на обучение. Беше проучен начинът, по който учителите използват потенциала на учебните материали за развиване на четивна и функционална грамотност, как подкрепят развиването на речника и разказвателните умения, какви техники за задаване на въпроси и езикова корекция се използват и какъв ефект предизвикват при учениците.

Въз основа на получените данни бяха идентифицирани конкретни нужди на учителите, работещи с многоезични деца, и бяха предложени стратегии и препоръки за интегрирана езикова подкрепа в рамките на всички учебни предмети. Също така, резултатите от проучването ще послужат за основа на последващ проект за разработване на учебни материали по български език като втори, както и на обучения за учители, преподаващи на деца с майчин език, различен от българския.