Обучение за работа с деца с майчин език, различен от българския

Обучение за работа с деца с майчин език, различен от българския

Обучение за работа с деца билингви

Вяра Михайлова (EducArt) проведе на 11.10. обучение „Работа с деца билингви“ за участници в програмата на „Заедно в час“. Обучението беше насочено към конкретните нужди на учителите, работещи с деца с майчин език, различен от българския. В него бяха разгледани спецификите на усвояване на български език при различните видове билингвизъм, конкретни стратегии за развитие на речника, работа с текст и техники за езикова корекция, които могат да се прилагат в учебните часове по различни дисциплини. Стратегиите за интегрирана езикова подкрепа, използвани в това обучение, бяха разработени в рамките на съвместния проект на “Заедно в час” и EducArt „3 У-та: Взаимодействие Учители, Ученици, Учебни материали“.