EducArt

МИСИЯ

ЕдюкАрт Лого

ОБРАЗОВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО И СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ

Интернационалната асоциация ЕдюкАрт (EducArt) е създадена от социално активни съмишленици, които работят в сферите на образованието и изкуството. В названието на нашата организация EducArt са обединени две думи – еducation (образование) и аrt (изкуство). Ние вярваме, че това са основите на интелигентно, отворено и социално отговорно общество. 

Съотношението на съдържание и форма е основен въпрос в изкуството, защото едно и също съдържание винаги може да бъде представено в различни форми. Същото важи и за образованието: едно и също съдържание може и трябва да бъде представено в различни форми за различни целеви групи.

Основен фокус в работата на EducArt сега е разработката и прилагането на съвременните обучителни методи, креативното им използване в сферата на езиковото обучение на деца с майчин език, различен от български (т. нар. деца билингви), както и квалификацията на педагози в тази сфера.

ЕducArt работи и по:

  • трансфера на достиженията на науката и културата към различни сфери на обществото;
  • изработване на научни и културни продукти; 
  • изграждане на международни и междусекторни партньорства; 
  • подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация чрез образование и изкуство;
  • изграждане на активно гражданско поведение и екологично съзнание.

Основни цели на EducArt са:

  • да допринася за модернизацията и подобряването на образованието с помощта на добри интернационални практики;
  • да използва научните и културни достижения за подпомагане на деца и младежи, особено на тези от непривилегировани общности, възрастни хора и др.;
  • да инициира иновативни процеси в сферата на науката, образованието и изкуството;
  • да съдейства за изграждане на активно гражданско поведение и формиране на екологично съзнание и култура.

Ние сме Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Интернационална Асоциация ЕдюкАрт”, ЕИК № 205084851.