Езиково подкрепящи училища

Езиково подкрепящи училища

Проект Езиково подкрепящи училища

Проектът „Езиково подкрепящи училища“ е част от новата програма за професионално развитие на училищни екипи „Училища за пример“ на нашия партнор „Заедно в час“ . ЕдюкАрт разработва за тази програма концепция за „Езиково подкрепящи училища“, насочена към училища с голям брой ученици с майчин език, различен от българския, т.нар. деца билингви.

Защо цялостна езикова подкрепа?
Езикът присъства във всички сфери на живота. Той е основното средство за комуникация и за предаване и усвояване на знания. По всички дисциплини учениците трябва да могат да описват, да обясняват, да дискутират, да аргументират и да анализират учебния материал, за да могат активно и успешно да участват в учебния процес. Ако учениците с майчин език, различен от българския, постъпват в училище с недостатъчно развити базови комуникативни умения на български език, те не могат да се справят пълноценно с „езика“ на образователната система, която изисква от учениците специфични езикови компетенции, свързани с четене, писане и стила на общуване в обучителната среда. Затова те имат нужда от дългосрочна и систематична езикова подкрепа в училище и от обучителна среда, в която езиковите умения се развиват едновременно с предметното знание.

Какво е Езиково подкрепящо училище?
Езиково подкрепящото училище припознава езиковата подкрепа на учениците като основен фокус на своята работа и неразделна част от своето ежедневие. То съчетава различни форми на езикова подкрепа: допълнителна езикова подкрепа извън учебните часове и интегрирана езикова подкрепа в учебните часове по различни дисциплини и в извънкласни дейности.

Каква е целта на този проект?
Чрез участието си в програмата училищните екипи ще изградят своето Езиково подкрепящо училище, отговарящо на тяхната визия и потребностите на техните ученици. За да бъдат ефективно подкрепени учениците, първо трябва да подкрепим учителите! Затова са необходими специализирани знания, инструменти и материали, които могат да се прилагат на практиката и позволяват езиковата подкрепа да се интегрира в живота на училището.

Какво включва концепцията за „Езиково подкрепящи училища“?

  • Поредица от обучения за училищни екипи по теми, свързани с езикова подкрепа на ученици с майчин език, различен от българския;
  • Инструментариум за диагностика на езиковото ниво и проследяване на напредъка на учениците;
  • Методически указания и инструментариум за интегрирана езикова подкрепа по всички предмети в училище;
  • Методически указания и инструментариум за допълнителна езикова подкрепа извън учебните часове;
  • Методически указания за интегрирана езикова подкрепа в извънкласни дейности;
  • Инструментариум за планиране и прилагане на езикова подкрепа на училищно ниво.

Концепцията се базира на добри международни практики и съвременни научни разработки в областта на психолингвистиката, дидактиката и изследвания на езиковото развитие на децата с оглед усвояването на втори език.

Прилагане на концепцията
Двугодишната програма “Училища за пример: Езиково подкрепящи училища” стартира през септември 2020. „ЕдюкАрт“ и „Заедно в час“ ще придружават училищните екипи чрез:

  • Обучения;
  • Индивидуални и екипни консултации;
  • Подкрепа при интегрирането на новите технологии в преподаването.

Нашият партньор в проекта
“Заедно в час” е неправителствена организация, която работи за осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. „Заедно в час“ е създадена по инициатива и с щедрата финансова подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа „Teach For All“, чийто подход успешно се прилага в 50 други държави на шест континента.

Как се финансира проектът?
Средствата за проекта са набрани чрез дарителска кампания и са удвоени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) през нейната ”Инициатива на Общността”. Благодарим на всички дарители за подкрепата!

Екип
Автори на концепцията: Д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова

Консултанти на проекта: Анна Лена Емрих и Наталия Капица от Университет Хайделберг.

Информация за курс „Езиково подкрепящи училища“